صفحه اصلی | English | العربية

محصولات

تکنولوژی فوق العاده مدرن و یک تیم با انگیزه بالاترین کیفیت را تولید می کنند.

ورق کروگیت

شرکت صنایع بسته بندی کارتن توحید ورق کروگیت ، با کیفیت عالی و قابلیت عملکرد بالا تولید می نماید.

ما انواع ورق کروگیت با عرض های مختلف از 150cm تا 240cm (مانند 150 ، 160 ، 180 ، 200 ، 210 ، 220 ، 240) و فلوت های E ، B ، A تولید می کنیم.

شما میتوانید ورق های کروگیت سینگل فیسر و دبل فیسر (سه لایه و پنج لایه مانند EB , E , B , A) با جنس لایه های دلخواه سفارش بدهید.

شما می توانید جهت سفارش ورق های کروگیت از جدول ذیل استفاده نمایید:

کد ترکیب نام ترکیب مدل ترکیب
30000 لاینر/لاینر/لاینر سه لا ایرانی
30001 لاینر/لاینر/تست لاینر سه لا لاینر
30002 تست لاینر/لاینر/تست لاینر سه لا دو رو لاینر
30003 لاینر/فلوتینگ/تست لاینر سه لا لاینر
30004 تست لاینر/فلوتینگ/تست لاینر سه لا شبه کرافت داخل تست
30010 لاینر/لاینر/کرافت سه لا کرافت
30011 لاینر/فلوتینگ/کرافت سه لا کرافت
30012 تست لاینر/فلوتینگ/کرافت سه لا کرافت
30013 کرافت/لاینر/کرافت سه لا دو رو کرافت
30014 کرافت/فلوتینگ/کرافت سه لا دو رو کرافت
30015 لاینر/لاینر/کرافت کتلس سه لا کرافت کتلس
30016 تست لاینر/لاینر/کرافت کتلس سه لا کرافت کتلس
30017 لاینر/فلوتینگ/کرافت کتلس سه لا کرافت کتلس
30018 تست لاینر/فلوتینگ/کرافت کتلس سه لا کرافت کتلس
30019 کرافت کتلس/فلوتینگ/کرافت کتلس سه لا دو رو کرافت کتلس
30020 لاینر/لاینر/کرافتKL سه لا کرافت KL
30021 تست لاینر/لاینر/کرافتKL سه لا کرافت KL
30022 لاینر/فلوتینگ/کرافتKL سه لا کرافت KL
30023 کرافتKL/لاینر/کرافتKL سه لا دو رو کرافت KL
30024 کرافتKL/فلوتینگ/کرافتKL سه لا دو رو کرافت KL
30025 لاینر/لاینر/سفید داخلی سه لا سفید
30026 لاینر/فلوتینگ/سفید داخلی سه لا سفید
30027 تست لاینر/فلوتینگ/سفید داخلی سه لا سفید
30029 لاینر/لاینر/سفید خارجی سه لا سفید خارجی
30030 لاینر/فلوتینگ/سفید خارجی سه لا سفید خارجی
30031 تست لاینر/فلوتینگ/سفید خارجی سه لا سفید خارجی
30033 کرافت/فلوتینگ/سفید خارجی سه لا سفید خارجی
30034 کرافت کتلس/فلوتینگ/سفید خارجی سه لا سفید خارجی
30043 لاینر/لاینر/لاینر/لاینر/لاینر پنج لا ایرانی
30044 لاینر/لاینر/لاینر/لاینر/تست لاینر ینج لا لاینر
30045 تست لاینر/لاینر/لاینر/لاینر/تست لاینر ینج لا لاینر
30052 لاینر/لاینر/لاینر/لاینر/کرافت پنج لا کرافت
30053 تست لاینر/لاینر/لاینر/لاینر/کرافت پنج لا کرافت
30054 لاینر/لاینر/لاینر/فلوتینگ/کرافت پنج لا کرافت
30055 تست لاینر/لاینر/لاینر/فلوتینگ/کرافت پنج لا کرافت
30057 کرافت/لاینر/لاینر/فلوتینگ/کرافت پنج لا دو رو کرافت
30058 لاینر/لاینر/لاینر/لاینر/کرافت کتلس پنج لا کرافت کتلس
30059 تست لاینر/لاینر/لاینر/لاینر/کرافت کتلس پنج لا کرافت کتلس
30060 لاینر/لاینر/لاینر/فلوتینگ/کرافت کتلس پنج لا کرافت کتلس
30061 تست لاینر/لاینر/لاینر/فلوتینگ/کرافت کتلس پنج لا کرافت کتلس
30063 کرافت/لاینر/لاینر/فلوتینگ/کرافت کتلس پنج لا کرافت کتلس
30064 کرافت کتلس/لاینر/لاینر/فلوتینگ/کرافت کتلس پنج لا دو رو کرافت کتلس
30065 کرافت کتلس/فلوتینگ/لاینر/لاینر/کرافت کتلس پنج لا دو رو کرافت کتلس
30066 کرافت کتلس/فلوتینگ/لاینر/فلوتینگ/کرافت کتلس پنج لا دو رو کرافت کتلس
30067 لاینر/لاینر/لاینر/لاینر/سفید داخلی پنج لا سفید
30068 تست لاینر/لاینر/لاینر/لاینر/سفید داخلی پنج لا سفید
30070 لاینر/لاینر/لاینر/لاینر/سفید خارجی پنج لا سفید خارجی
30071 تست لاینر/لاینر/لاینر/لاینر/سفید خارجی پنج لا سفید خارجی داخل لاینر
30073 کرافت/لاینر/لاینر/لاینر/سفید خارجی پنج لا سفید خارجی داخل کرافت
30075 کرافت/لاینر/لاینر/فلوتینگ/سفید خارجی پنج لا سفید خارجی داخل کرافت
30077 کرافت کتلس/فلوتینگ/لاینر/فلوتینگ/سفید خارجی پنج لا سفید داخل کرافت کتلس
30078 کرافتKL/فلوتینگ/لاینر/فلوتینگ/سفید خارجی پنج لا سفید داخل کرافت KL
30079 کرافت/لاینر/لاینر/لاینر/کرافت پنج لا دو رو کرافت
30080 کرافتKL/لاینر/لاینر/فلوتینگ/کرافتKL پنج لا دو رو کرافت KL
30081 کرافتKL/فلوتینگ/لاینر/فلوتینگ/کرافتKL پنج لا دو رو کرافت KL
30082 کرافت/فلوتینگ/لاینر/فلوتینگ/سفید خارجی پنج لا سفید خارجی داخل کرافت
30083 کرافت/فلوتینگ/سفید داخلی سه لا سفید
30084 کرافت/لاینر/لاینر/لاینر/سفید داخلی پنج لا سفید
30085 لاینر/فلوتینگ/لاینر سه لا ایرانی
30086 کرافتKL/فلوتینگ/لاینر/لاینر/سفید خارجی پنج لا سفید داخل کرافت KL
30087 کرافتKL/لاینر/لاینر/لاینر/کرافتKL پنج لا دو رو کرافت KL
30088 کرافت/لاینر/لاینر/فلوتینگ/لاینر پنج لا کرافت
30089 کرافت/فلوتینگ/لاینر/فلوتینگ/کرافت کتلس پنج لا رو کرافت کتلس داخل کرافت
30090 کرافت کتلس/لاینر/لاینر/فلوتینگ/سفید خارجی پنج لا سفید داخل کرافت کتلس
30092 کرافت کتلس/فلوتینگ/کرافت سه لا کرافت داخل کرافت کتلس
30093 تست لاینر/لاینر/سفید خارجی سه لا سفید خارجی
30094 لاینر/فلوتینگ/لاینر/فلوتینگ/کرافت پنج لا کرافت
30095 سفید داخلی/فلوتینگ/سفید داخلی سه لا سفید
30096 تست لاینر/فلوتینگ/لاینر/فلوتینگ/تست لاینر پنج لا لاینر
30097 لاینر/فلوتینگ/لاینر/فلوتینگ/تست لاینر پنج لا لاینر
30099 کرافت/لاینر/سفید داخلی سه لا سفید
30100 کرافت کتلس/لاینر/لاینر/لاینر/کرافت کتلس پنج لا دو رو کرافت کتلس
30102 کرافت/لاینر/سفید خارجی سه لا سفید خارجی داخل کرافت
30103 کرافت/لاینر/لاینر/فلوتینگ/سفید داخلی پنج لا سفید
30104 تست لاینر/لاینر/لاینر/فلوتینگ/سفید داخلی پنج لا سفید
30105 تست لاینر/لاینر/لاینر/فلوتینگ/سفید خارجی پنج لا سفید خارجی
30106 تست لاینر/فلوتینگ/لاینر/لاینر/تست لاینر پنج لا دو رو لاینر
30107 لاینر/لاینر/سفید کوتد سه لا سفید کوتد
30108 تست لاینر/لاینر/سفید کوتد سه لا سفید کوتد
30109 لاینر/فلوتینگ/سفید کوتد سه لا سفید کوتد
30110 تست لاینر/فلوتینگ/سفید کوتد سه لا سفید کوتد
30111 کرافت/فلوتینگ/سفید کوتد سه لا سفید کوتد
30112 لاینر/لاینر/لاینر/لاینر/سفید کوتد پنج لا سفید کوتد
30113 تست لاینر/لاینر/لاینر/لاینر/سفید کوتد پنج لا سفید کوتد
30114 کرافت/لاینر/لاینر/لاینر/سفید کوتد پنج لا سفید کوتد
30115 لاینر/لاینر/لاینر/فلوتینگ/سفید کوتد پنج لا سفید کوتد
30116 تست لاینر/لاینر/لاینر/فلوتینگ/سفید کوتد پنج لا سفید کوتد
30117 کرافت/لاینر/لاینر/فلوتینگ/سفید کوتد پنج لا سفید کوتد
30118 تست لاینر/لاینر/سفید داخلی سه لا سفید
30119 لاینر/لاینر/لاینر/فلوتینگ/لاینر پنج لا ایرانی
30120 کرافت/فلوتینگ/لاینر/فلوتینگ/کرافت پنج لا دو رو کرافت
30121 سفید داخلی/لاینر/کرافت سه لا کرافت داخل سفید داخلی
30122 سفید خارجی/لاینر/کرافت سه لا کرافت داخل سفید خارجی
30123 لاینر/لاینر/لاینر/فلوتینگ/تست لاینر پنج لا لاینر
30124 کرافت/فلوتینگ/لاینر سه لا ایرانی داخل کرافت
30125 کرافت/فلوتینگ/لاینر/فلوتینگ/لاینر پنج لا ایرانی داخل کرافت

برای کسب اطلاعات بیشتر و ثبت سفارش با شماره های واحد فروش تماس حاصل فرمایید.

کارتن ها

طراحی سایت با MNAPS